კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N 114
ბრძანება თვითმმართველი ერთეულების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 241
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება N 1–1/1476
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 73
კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 363
თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოთა გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 603
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 46
საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 46
საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 47
საჯარო მოხელეთა ატესტაციის წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 687
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახეობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 726
ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 233
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფო ქონებაზე (წიაღის ჩათვლით) დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც საქართველოს კანონ-მდებ-ლობით დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახელებული კატეგორიის ქონებაზე დამაგრებას, განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 57
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებთიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით