საკანონმდებლო აქტები

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს კ ო ნ ს ტ ი ტ უ ც ი ა
ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას. (15.10.2010. N3710 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან)


ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სტრასბურგი, 15.X.1985
რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 26.10.2004 წლის N 515 – IIს დადგენილებით


საქართველოს ორგანული კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ


საქართველოს კანონი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი


საქართველოს კანონი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი


საქართველოს საგადასახადო კოდექსი


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ


საქართველოს კანონი
საჯარო სამსახურის შესახებ


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ


საქართველოს კანონი
ნორმატიული აქტების შესახებ


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ


საქართველოს კანონი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ


საქართველოს კანონი
ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ


საქართველოს კანონი
სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ


საქართველოს კანონი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებთიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით