საკრებულოს დადგენილებები

დ ა დ გ ე ნ ი ლე ბ ა N1
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N2
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N3
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განხილვა - დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 4
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N5
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N6
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 იანვრის # 4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N7
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 იანვრის #5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N8
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე”


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N9
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში (თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ) ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა # 10
“თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ სოციალური მომსახურეობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ”


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N11
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N12
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოსა და თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ


დადგენილება №13
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ებ ა N14
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 იანვრის # 4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N15
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ


დადგენილება #16
,,ადგილობრივი გადასახადის ( ქონების ) შემოღების და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ"


დადგენილება № 17
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დადგენილება # 18
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 მარტის # 16 დადგენილებაში „ადგილობრივი გადასახადის (ქონების) შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.


დადგენილება #19
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოსა და თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ


დადგენილება # 20
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 მარტის # 16 დადგენილებაში „ადგილობრივი გადასახადის (ქონების) შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.


დადგენილება №21
თიანეთის თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №22
თიანეთის თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №23
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №24
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის #75 დადგენილებაში ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განხილვა-დამტკიცების შესახებ”ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №25
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 მარტის №16 დადგენილებაში „ადგილობრივი გადასახადის (ქონების) შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №26
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №1
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 მარტის #19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №2
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 აგვისტოს # 24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5
დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6
“თიანეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული დაყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #53 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 სექტემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 აგვისტოს # 24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11
თიანეთის მუნიციპალიტეტის, იმ დასახლებისთვის რომელშიც, რეგისტრირებულია 2000-ზე მეტი ამომრჩეველი, საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამკიცების შესახებ“


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #16
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ივლისის #14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #17
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #18
წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #20
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #21
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ივლისის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #22
„წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს #18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #23
“დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 თებერვლის #5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #24
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის, იმ დასახლებისთვის რომელშიც, რეგისტრირებულია 2000-ზე მეტი ამომრჩეველი, საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 აპრილის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 სექტემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #27
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ივლისის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #28
“დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 თებერვლის #5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #29
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის, იმ დასახლებისთვის რომელშიც, რეგისტრირებულია 2000-ზე მეტი ამომრჩეველი, საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 აპრილის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 სექტემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #32
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ივლისის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #33
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის, იმ დასახლებისთვის რომელშიც, რეგისტრირებულია 2000-ზე მეტი ამომრჩეველი, საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 აპრილის #11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #34
“დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 თებერვლის #5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36
თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით