აუქციონები
20 ივნისი.2014 წელი


თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით:

ლოტი #1 ავტომანქანა ვაზ 21214, გამოშვების წელი 2005, სახელმწიფო ნომრით VBB 643, რომლის საპრივატიზებო საწყისი ფასია 2000 (ორი ათასი) ლარი; ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს 600 (ექვსასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს 200 (ორასი) ლარს.

ლოტი #2 ავტომანქანა ფოლქსვაგენ პასატი 2.0, გამოშვების წელი 2004, სახელმწიფო ნომრით WKW221, რომლის საპრივატიზებო საწყისი ფასია 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარი; ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს 1050 (ერთი ათას ორმოცდაათი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარს.

ლოტი #3 ავტომანქანა მიცუბიში პაჯერო 3500, გამოშვების წელი 1997, სახელმწიფო ნომრით DCG 969, რომლის საპრივატიზებო საწყისი ფასია 6000 ლარი; ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს 1800 (ერთი ათას რვაასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს 600 (ექვსასი) ლარს.

ლოტი #4 ავტომანქანა ნისან პესფაინდერი S, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო ნომრით WGW 567, რომლის საპრივატიზებო საწყისი ფასია 5500 (ხუთი ათას ხუთასი) ლარი; ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს 1650 (ერთი ათას ექვსას ორმოცდაათი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს 550 (ხუთას ორმოცდაათი) ლარს.

ლოტი #5 ავტომანქანა ჯიპ გრანდჩეროკი 4.0, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო ნომრით ITI 277, რომლის საპრივატიზებო საწყისი ფასია 5000 (ხუთი ათასი) ლარი; ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირს ან ამ პირთა გაერთიანებას, რომლის ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25% ნაკლებია.

დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს ადგილზე გაეცნოს გასაყიდ ქონებას.

აუქციონის დასრულების დროა 2014 წლის 26 ივნისის 15:00 საათი. აუქციონი მიმდინარეობს ვებ-გვერდის www.eauction.ge მეშვეობით.

,,ბე“-ს გადახდა უნდა მოხდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე: ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის” თიანეთის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22, sabanko angariSi: GE77LB0120195824312002

აუქციონში დამარცხებულს ,,ბე“ დაუბრუნდება, ხოლო გამარჯვებული პირის მიერ ქონების საბოლოო საპრივატიზაციო თანხის დაფარვა უნდა მოხდეს ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

საპრივატიზებო ქონებისა და აუქციონის პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე: დ. თიანეთი, რუსთაველის ქ. #67

ტელ: 599 15 74 27

23 მაისი, 2017 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი №1. თიანეთის ...
15 ნოემბერი.2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტომანქანა ...
10 ოქტომბერი, 2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტობუსი პაზ-32054 - ...
აუქციონი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით.პირობები იხილეთ ...
1

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით